Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie!!

„Na pomoc pracy”

Jeżeli jesteś osobą, która:

  • utraciła pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu KC.

 Pełna treść informacji