Fundusze Europejskie

Gmina Drużbice


 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,

„Szkoła nowych możliwości” 

 

Wartość projektu to 229 688,63 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 195 235,33 zł, ze środków Budżetu Państwa – 18 375, 09 zł.

 

Projekt realizowany w okresie 1.01-30.06.2022 r. obejmuje 24(12K,12M) uczniów kl. I-III,
w tym posiadających specjalne potrzeby edukacyjne, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach, zlokalizowanej w województwie łódzkim, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i uczą się na obszarze województwa łódzkiego.

 

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Rasach, w tym w sytuacji konieczności nauczania zdalnego
oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym poprzez wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK wraz z utworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej oraz rozwój u uczniów kluczowych kompetencji cyfrowych.

Główne rezultaty, to:

  1. Liczba 20 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
    po opuszczeniu programu,
  2. Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zadania, to:

  1. Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wraz z tworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej,
  2. Realizacja zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe uczniów Szkoły Podstawowej
    H. Sienkiewicza w Rasach.

Regulamin Projektu (do pobrania)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (do pobrania)

Ogłoszenie o rekrutacji (do pobrania)