Fundusze Europejskie

Gmina Drużbice


 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”

Wartość projektu to 875 903,38 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi  797 040,68 zł.

Projekt, realizowany w okresie 1.10.2021 r. – 30.06.2023 r., skierowany jest do 24 rodziców(matek), zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gm. Drużbice, na obszarze województwa łódzkiego,  sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, z których 16 K to osoby pracujące, a 8 K to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem
w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Głównym celem projektu jest powrót na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia dla rodziców(24 K) dzieci do lat 3 z terenu gm.  Drużbice w okresie od 1.10.2021 r. do 30.06.2023 r. poprzez zapewnienie 24 miejsc opieki nad dziećmi w formie utworzonego i prowadzonego żłobka samorządowego.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

  1. Liczba 16 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu,
  2. Liczba 8 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu,
  3. Liczba 24 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata
    po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Realizowane zadanie, to:

  1. Realizacja opieki i zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 24 dzieci w wieku do lat 3 z terenu gminy Drużbice w ramach utworzonych nowych miejsc opieki w formie żłobka.

Regulamin Projektu "Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic" (do pobrania)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie(do pobrania)

Deklaracja uczestnictwa(do pobrania)

Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania)

Oświadczenie uczestnika projektu(do pobrania)

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania(do pobrania)

Statut Gminnego Żłobka w Drużbicach(do pobrania)

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka w Drużbicach(do pobrania)

Ogłoszenie o rekrutacji(do pobrania)

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej(do pobrania)