Organizacje Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Drużbice przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok.

Pełna treść sprawozdania

Organizacje Pożytku Publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacje Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  roku 2018 r.

Organizacje Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w  roku 2018 r.

Organizacje Pożytku Publicznego

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Pełna treść zarządzenia