Informacja o Unieważnieniu Otwartego Konkursu Ofert

Wójt Gminy Drużbice na mocy art. 18a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz..U z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723, poz.1365 z 2019 r. poz.37) unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej na Zad.2 „Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych” ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice Nr 0050.36.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. z uwagi na fakt, iż na zadanie nr 2 nie złożono w /w konkursie żadnej oferty.

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Drużbice
Składy komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Zadanie 1: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.

Zadanie 2: Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych.

Pełna treść informacji

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamości lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść informacji
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450,poz.650,poz.723, poz.1365). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz w oparciu o Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert.

Programu Współpracy Gminy Drużbice z  Organizacjami Pozarządowymi

Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice z  Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".