Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie sportu i kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia

Skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Zadanie 2: Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Pełna treść ogłoszenia
Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450,poz.650,poz.723, poz.1365). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz w oparciu o Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert.