Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz w oparciu o Program współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert.

Programu Współpracy Gminy Drużbice z  Organizacjami Pozarządowymi

Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice z  Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Organizacje Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Drużbice przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok.

Pełna treść sprawozdania

Organizacje Pożytku Publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacje Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  roku 2018 r.