Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Drużbice przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok.

Pełna treść sprawozdania