Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie:

 • sportu i kultury fizycznej,
 • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Drużbice przeprowadzonego w dniu 19 lutego 2018 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach, do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 22.000,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100.
 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz” Drużbice do realizacji zadania: „Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 18.000,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100.
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic do realizacji zadania: Dzień Sąsiada – lokalna tradycja. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3.000, 00 zł słownie: trzy tysiące złotych.
 4. Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drużbicach do realizacji zadania: Na warsztat bierzemy folklor – wsparcie rozwoju lokalnego zespołu ludowego oraz organizacja warsztatów i spotkań integracyjnych. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 7.000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych 00/100.
 5. Jednocześnie informuję o odrzuceniu oferty na realizację zadania pt:

  1. „Strzelectwo – sport dla dzieci i młodzieży” – Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie.
  2. Wójt Gminy Drużbice

   Bożena Zielińska