Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego
w dniu 20 lutego 2017 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Drużbice przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2017 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

  1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic do realizacji zadania: „Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. ”Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2600,00 zł;
  2. Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drużbicach do realizacji zadania : „Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. ”Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 7800,00 zł;
  3. Wójt Gminy Drużbice
    Bożena Zielińska