W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450,poz.650,poz.723, poz.1365). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.