Wójt Gminy Drużbice na mocy art. 18a ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz..U z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723, poz.1365 z 2019 r. poz.37) unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej na Zad.2 „Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych” ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice Nr 0050.36.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. z uwagi na fakt, iż na zadanie nr 2 nie złożono w /w konkursie żadnej oferty.

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Drużbice