Uprzejmie informujemy, że PCPR w Bełchatowie wydało Komunikat w sprawie naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”. Program dotyczy pomoc dla osób niepełnosprawnych na pokrycia kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.”

Komunikat w sprawie naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, iż od dnia 01.02.2024r. zmieni się nasz nr konta bankowego na Santander Bank Polska S.A. 45 1090 2705 0000 0001 5654 0163

Informacja o zmianie rachunku bankowego GOPS Drużbice

            Gmina Drużbice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach planuję kontynuować realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do tzw. „opasek  bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W związku z kolejną edycją Programu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 31 stycznia 2024 r. - telefonicznie pod nr tel. 573-793-001, 573-793-003  lub osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pok.6.

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231228_popz2_popz2.jpg

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej 1823,60 zł i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Link do strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Informacje o terminach wydawania skierowań do Podprogramu 2023 będą przekazywane na bieżąco.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231228_popz_popz.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy w Drużbicach  przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: cukier biały, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona o łącznej wadze ok. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 1000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Drużbice.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy łącznie 9216,40kg żywności w formie 1000 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 38 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono   warsztaty edukacyjne (dwa dietetyczne i  jeden kulinarny) w ramach działań towarzyszących.