b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_szkolenie_komputerowe_strona.jpg

W dniu 10.05.2021r. w  sali OSP w Drużbicach rozpoczęło się szkolenie komputerowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie komputerowe ma na celu zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu obsługi komputera, które umożliwi sprawniejsze poruszanie się po lokalnym rynku pracy.

W szkoleniu bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_indywidualne_poradnictwo_strona.jpg

W dniu 21.06.2021r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne poradnictwo zawodowe ma na celu diagnozę predyspozycji, zainteresowań oraz problemów zawodowych.

W dniu 01.07.2021r. odbędą się pierwsze zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, których celem będzie budowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, sporządzania
dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy.

W zajęciach indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211105_psycholog_psycholog.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w miesiącu listopadzie i grudniu 2021r. odbywał się będzie w godz. 16.00-18.00 w następujacych dniach:

-18 listopada 2021r,

-25 listopada 2021r.,

-9 grudnia 2021r.,

-16 grudnia 2021r.

Jednocześnie przypominamy, iż dyżur psychologa-terapeuty uzależnień odbywa się w każdy wtorek w godz. 16.00-19.00, natomiast dyżur psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-18.00. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie. Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku, który jest siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej, adres Drużbice 20.

Zachęcamy osoby uwikłane w problem uzależnień lub przemocy do korzystania z porad specjalistów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Drużbicach informuje, że od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022. Pobierać jak i złożyć wniosek można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 4.

 

Wzór wniosku:

https://www.druzbice.pl/index.php/formularze-do-pobrania/357-wyprawka-szkolna-stypendium-socjalne

W dniu 2 sierpnia 2021 roku w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami montera instalacji sanitarnych i urządzeń sanitarnych”. W szkoleniu bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.  Szkolenie zawodowe będzie prowadzić do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Harmonogram zajęć na szkoleniu