Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach  przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1027 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Drużbice.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 25 ton żywności;

- 2000 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 23 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty żywieniowo dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

            Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków do nowego programu planowany jest od  stycznia 2023 roku. Zapisy będą przyjmowane telefoniczne lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbciach. Pomoc będą mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
    z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek węglowy oraz o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła składa się ze względu na miejsce zamieszkania, do dnia 30 listopada 2022r.

 

Zgodnie z nowelizacjami ustaw dotyczących wypłaty ww. dodatków, które weszły w życie w dniu 3 listopada 2022 r. w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, zamieszkujących pod jednym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady jeden adres – jeden dodatek. Oznacza to, że gospodarstwom domowym zamieszkującym w odrębnych lokalach (które nie mają odrębnego adresu) przysługuje dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Przyznanie dodatków w przypadku takich gospodarstw domowych nastąpi w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 44 631 10 13.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dodatki przysługują również gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł, o których mowa w odpowiednich ustawach.

Poza powyższymi zmianami obowiązują wszystkie dotychczasowe wymogi dla przyznania dodatków.

 

Więcej informacji dot. wprowadzonych zmian:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 31.10.2022 r.
Jest to dodatek, który ma na celu zrekompensowanie obywatelom wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Jego przyznanie jest uzależnione od dochodu osiągniętego w 2021 r.:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, kryterium dochodowe wynosi 2.100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, kryterium dochodowe wynosi 1.500 zł na osobę;
W przypadku, gdy dochód przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Więcej informacji:

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2172-dodatek-oslonowy

Ważne dla osób ubiegających się o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ponieważ jeden dodatek dla gospodarstw domowych lub jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Dodatek wypłaca się bowiem w tym przypadku wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski złożone na ten sam adres pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jeśli gospodarstwo domowe, które złożyło wniosek jako kolejne jest funkcjonalnie wydzielone, stanowi odrębną jednostkę i samodzielnie się ogrzewa, to warunkiem ubiegania się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych lub dodatku węglowego jest uprzednie wyodrębnienie lokalu lub ustalenie numeru budynku i nadanie mu oddzielnego adresu.

 

Należy jednak pamiętać, że zmiana adresu powoduje konieczność zgłoszenia tej zmiany m.in. do ewidencji mieszkańców Urzędu Gminy – zmiana adresu zameldowania, urzędu skarbowego, banku, ZUS, pracodawcy, urzędu pracy, ubezpieczyciela, w przypadku przedsiębiorców - do CEIDG.

Bliższe informacje na temat warunków uzyskania oddzielnego adresu można uzyskać w Referacie strategii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki przestrzenneUrzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 6, tel. 44 631 10 78 w. 31

Nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967) ustawodawca wprowadził zmiany mające wpływ na ustalanie prawa do tego dodatku.

Zgodnie ze zmienionym art. 2 ust. 1 ustawy prawo do wypłaty dodatku węglowego zostało uzależnione od terminu zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków: dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do tej ewidencji do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z dodanym ust. 3a w art. 2 ustawy  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Zgodnie z dodanym ust. 3b w art. 2 ustawy w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z dodanym ust. 5a w art. 2 ustawy dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), tj. gospodarstwom domowym, w których główne źródło ciepła jest zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowanym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

 

Zgodnie ze zmienionym ust. 11 w art. 2 ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Ponadto poza weryfikacją zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z dodanym ust. 15a w art. 2 ustawy dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego organ bierze pod uwagę w szczególności, tj. nie mniej niż:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2293-informacja-o-dodatku-weglowym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym