b_230_0_16777215_00_images_banners_300plus.png

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka.

Od 1 lipca 2019 roku wnioski można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz PUE-ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach przyłącza się do działań podjętych przez Krajową Radę Związków Abstynenckich zmierzających do delegalizacji reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Osoby zainteresowane udzieleniem poparcia dla tej inicjatywy zapraszamy do siedziby GKRPA w Drużbicach Drużbice 20 ( budynek Ośrodka Zdrowia) celem podpisania petycji kierowanej do Kancelarii Senatu RP.

Klauzula RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem terminu rekrutacji, zwracamy się ponownie z prośbą o wspieracie w procesie promocji i rekrutacji projektu: „Czas na przedsiębiorczość ” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Projekt: Czas na przedsiębiorczość

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Pełna treść informacji