gallery1

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zaprasza do korzystania z pomocy psychologa

Jeśli bezskutecznie starasz się powiększyć rodzinę, jeśli chcesz stworzyć dom dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej – przyjdź do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi lub Filii ROA w Piotrkowie Trybunalskim.

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, m.in. ZUS i KRUS.