b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_informacja_koncowa_projekt.jpg

W dniu 21.10.2021r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 8 osób w wieku aktywności zawodowej, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy i osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Drużbice, w tym obszaru wskazanego do rewitalizacji, poprzez udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym, grupowym treningu umiejętności społecznych, szkoleniu komputerowym, indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym, szkoleniu zawodowym mającym na celu nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz skorzystaniu z pośrednictwie pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w działaniach projektowych, dzięki którym uzyskali wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobyli nowe kompetecje i kwalifikacje zawodowe, które zwiekszą szansę powrotu na rynek pracy.

Działania projetkowe realizowane były od 21.10.2021r. do 21.10.2021r., z przerwą trwającą od 13.11.2020r do 04.05.2021r. spowodowaną sytuacją epidemiologioczną (COVID-19) panującą w kraju.

.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_posrednictwo_pracy_strona.jpg

W dniu 13.09.2021r. odbyły się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas indywidualnego pośrednictwo pracy pośrednik pracy pomaga uczestnikom projektu w poszukiwaniu zatrudnienia.

W spotkaniach z doradcą zawodowym w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_szkolenie_komputerowe_strona.jpg

W dniu 10.05.2021r. w  sali OSP w Drużbicach rozpoczęło się szkolenie komputerowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie komputerowe ma na celu zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu obsługi komputera, które umożliwi sprawniejsze poruszanie się po lokalnym rynku pracy.

W szkoleniu bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_indywidualne_poradnictwo_strona.jpg

W dniu 21.06.2021r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne poradnictwo zawodowe ma na celu diagnozę predyspozycji, zainteresowań oraz problemów zawodowych.

W dniu 01.07.2021r. odbędą się pierwsze zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, których celem będzie budowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, sporządzania
dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy.

W zajęciach indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211105_psycholog_psycholog.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w miesiącu listopadzie i grudniu 2021r. odbywał się będzie w godz. 16.00-18.00 w następujacych dniach:

-18 listopada 2021r,

-25 listopada 2021r.,

-9 grudnia 2021r.,

-16 grudnia 2021r.

Jednocześnie przypominamy, iż dyżur psychologa-terapeuty uzależnień odbywa się w każdy wtorek w godz. 16.00-19.00, natomiast dyżur psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-18.00. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie. Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku, który jest siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej, adres Drużbice 20.

Zachęcamy osoby uwikłane w problem uzależnień lub przemocy do korzystania z porad specjalistów.