Gmina Drużbice kontynuuje w 2023 roku realizację rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej w 2023 roku do kontaktu telefonicznego z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13, 573-793-001, 573-793-003.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa: - edycja 2023 jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://www.gov.pl/attachment/8e4648e0-3088-426d-b9d8-8681519581c4

https://www.gov.pl/web/rodzina/logotypy-ministerstwa

„Mamy mało czasu. Od teraz – trzy tygodnie… Guz nie czeka, musimy go jak najszybciej usunąć, by dać tacie szansę na życie! Dlatego w imieniu taty i całej naszej rodziny z całego serca prosimy o pomoc… Tylko z Wami się uda!

Paulina, córka Wiesława z mamą Aliną i bratem Mariuszem”

Więcej informacji i możliwość dokonania wpłaty:

https://www.siepomaga.pl/wieslaw-szafran

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach  przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1027 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Drużbice.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 25 ton żywności;

- 2000 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 23 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty żywieniowo dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

            Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków do nowego programu planowany jest od  stycznia 2023 roku. Zapisy będą przyjmowane telefoniczne lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbciach. Pomoc będą mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
    z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek węglowy oraz o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła składa się ze względu na miejsce zamieszkania, do dnia 30 listopada 2022r.

 

Zgodnie z nowelizacjami ustaw dotyczących wypłaty ww. dodatków, które weszły w życie w dniu 3 listopada 2022 r. w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, zamieszkujących pod jednym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady jeden adres – jeden dodatek. Oznacza to, że gospodarstwom domowym zamieszkującym w odrębnych lokalach (które nie mają odrębnego adresu) przysługuje dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Przyznanie dodatków w przypadku takich gospodarstw domowych nastąpi w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 44 631 10 13.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dodatki przysługują również gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł, o których mowa w odpowiednich ustawach.

Poza powyższymi zmianami obowiązują wszystkie dotychczasowe wymogi dla przyznania dodatków.

 

Więcej informacji dot. wprowadzonych zmian:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 31.10.2022 r.
Jest to dodatek, który ma na celu zrekompensowanie obywatelom wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Jego przyznanie jest uzależnione od dochodu osiągniętego w 2021 r.:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, kryterium dochodowe wynosi 2.100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, kryterium dochodowe wynosi 1.500 zł na osobę;
W przypadku, gdy dochód przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Więcej informacji:

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2172-dodatek-oslonowy