Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością     w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 573-793-001 lub 573-793-003 do dnia 8 września 2023 r.

 

Więcej informacji o programie:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230611_pomoc_pomoc.jpg

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom postanowiło przekształcić i jednocześnie poszerzyć działalność Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990. Zgłaszane konsultantom problemy związane nie tylko z używaniem narkotyków, ale także alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych, wskazały  potrzebę rozszerzenia oferty pomocowej i utworzenia Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania „Uzależnienia”.
więcej informacji:

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230519_przemoc_przemoc.jpg

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zachęca do zapoznania się z artykułem “Krzywdzę swoich bliskich – co zrobić, żeby przestać?” zamieszczonym w magazynie „Świat kobiety” 5 maja br.

https://instytutnowejkultury.pl/cykl-artykulow-na-temat-zjawiska-przemocy-domowej/

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii
elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie
przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek
elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem
energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym
warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego.
Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek.
Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które
zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.
We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych
dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE,
której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.