Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii
elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie
przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek
elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem
energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym
warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego.
Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek.
Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które
zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.
We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych
dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE,
której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.