b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_informacja_koncowa_projekt.jpg

W dniu 21.10.2021r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 8 osób w wieku aktywności zawodowej, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym w szczególności osoby bezrobotne, poszukujące pracy i osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Drużbice, w tym obszaru wskazanego do rewitalizacji, poprzez udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym, grupowym treningu umiejętności społecznych, szkoleniu komputerowym, indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym, szkoleniu zawodowym mającym na celu nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz skorzystaniu z pośrednictwie pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli w działaniach projektowych, dzięki którym uzyskali wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobyli nowe kompetecje i kwalifikacje zawodowe, które zwiekszą szansę powrotu na rynek pracy.

Działania projetkowe realizowane były od 21.10.2021r. do 21.10.2021r., z przerwą trwającą od 13.11.2020r do 04.05.2021r. spowodowaną sytuacją epidemiologioczną (COVID-19) panującą w kraju.

.