Drukuj

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_indywidualne_poradnictwo_strona.jpg

W dniu 21.06.2021r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne poradnictwo zawodowe ma na celu diagnozę predyspozycji, zainteresowań oraz problemów zawodowych.

W dniu 01.07.2021r. odbędą się pierwsze zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, których celem będzie budowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, sporządzania
dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy.

W zajęciach indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.