W dniu 2 sierpnia 2021 roku w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami montera instalacji sanitarnych i urządzeń sanitarnych”. W szkoleniu bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.  Szkolenie zawodowe będzie prowadzić do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Harmonogram zajęć na szkoleniu