Od 1 do 15 września można składać wnioski o ustalenie prawa do stypendium socjalnego na rok szkolny 2020/2021.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych termin upływa 15 października 2020 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice, Drużbice 20 (budynek Ośrodka Zdrowia), w pokoju nr 3. Formularze dostępne są na stronie internetowej https://www.druzbice.pl oraz w urzędzie.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drużbice, nie przysługują one uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 528 zł, (gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej)

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodów, z miesiąca w którym wniosek został złożony.