Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, m.in. ZUS i KRUS.

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które:

  1. ukończyły 18 lat
  2. są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł. WAŻNE! Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierze się pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.
  4. mają miejsce zamieszkania w Polsce
  5. mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA)

Wniosek ZUS:

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

Zaświadczenie lekarskie:

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860

Wniosek KRUS:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/swiadczenia/niezdolni/WNIOSEK_SUE_2019_d.pdf

Zaświadczenie lekarskie:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/n-14_2009.pdf

Więcej informacji na stronach ZUS i KRUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/