W związku z przystąpieniem Gminy Drużbice do realizacji resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych oraz osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym zainteresowanych świadczeniem na terenie gminy Drużbice specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598) specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu mogą skorzystać:

- osoby do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 44 631 10 13 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.