Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem terminu rekrutacji, zwracamy się ponownie z prośbą o wspieracie w procesie promocji i rekrutacji projektu: „Czas na przedsiębiorczość ” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.09.2020 r. poziomu przedsiębiorczości wśród 44 (24K/20M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (16K/14M) bezrobotnych i 14 (8K/6K) biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Więcej na ten temat pod adresem: