Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (0-44) 631010-78 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 0050.169.2019
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Szanowni Państwo!

W związku z informacjami, jakie docierają do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie o licznych pokazach, czy prezentacjach na terenie powiatu bełchatowskiego przez przedsiębiorców, których przedstawiciele podczas prowadzonych rozmów zachęcają do przyjścia na spotkanie w celu odebrania upominku lub skorzystania z bezpłatnych badań, nie informując rozmówcy o prawdziwym, wyłącznie handlowym celu spotkania, przestrzegam Państwa przed skorzystaniem z zaproszenia i udanie się na takie spotkanie.

Pomoc żywnościowa

Gmina Drużbice z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Podprogram 2018 – efekty

logo pomoc żywnościowa
Kurenda - zwrot podatju akcyzowego

Wójt Gminy Drużbice, informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prodWójt Gminy Drużbice, przypomina, iż wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Drużbice, mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 3 w Drużbicach zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 3 w Drużbicach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego pozostały mandat pozostaje nieobsadzony a głosowania się nie przeprowadza.

Za wybranego członka Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanego kandydata:

  1. Kociołek Piotr lat 48, zam Rawicz 60, gm. Drużbice

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Pietras Liliana

INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Na podstawie § 14 ust. 1 i ust 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 3 w Drużbicach wzywa członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do zgłaszania dodatkowych kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zgłaszanie i rejestracja dodatkowych kandydatów upływa dnia 11 lipca 2019 roku

Pełna treść obwieszczenia
Kurenda

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgłosił Gminę Drużbice do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jako obszar dotknięty klęską suszy.

W związku z powyższym w terminie do 17 lipca 2019 rokuprzyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pok. nr 7 lub pobrać ze strony internetowej.

Pełna treść kurendy
Logo KRUS

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej do komisji okręgowej nr 3 odbędzie się do dnia 5 lipca 2019 r. od godz 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, pokój nr 1.

Uwaga - zmiana godzin otwarcia urzędu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2019 r. Urząd Gminy w Drużbicach czynny jest w godzinach 7.30- 14.00 zgodnie z zarządzeniem nr 0050.152.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Drużbicach.