Wójt Gminy Drużbice przypomina o konieczności sprawdzania ważności dowodu osobistego i składania wniosku o jego wymianę. Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy (www.druzbice.pl), bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Do wniosku należy załączyć 1 aktualne zdjęcie, takie jak do dokumentów paszportowych, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy (wyjątek dla osób ze wspólnoty wyznaniowej) i okularów (wyjątek - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku, może załączyć fotografię, przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, dołączając jednocześnie orzeczenie o niepełnosprawności).

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy, i tam też należy odebrać dowód osobisty.

W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadamia o tym fakcie organ gminy, wówczas pracownik dojedzie z wnioskiem do miejsca zamieszkania osoby (warunkiem jest posiadanie aktualnego zdjęcia).

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.