Wójt Gminy Drużbice informuje iż, stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) w dniu 18.01.2018 r. na okres 7 dni, została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice 77A, 97-403 Drużbice (parter i piętro) informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Drużbice–Kolonia tj.:

  • działka nr ewid. 339/1 o pow. 0,4923 ha
przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Drużbicach w dniu 15 stycznia 2018 r.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego