logo wybory ławników

Uprzejmie informuję, że w związku z wnioskami Prezesów: Sądu Rejonowego w Bełchatowie, Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskimi sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice z prośbą o  uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencje 2016-2019 poprzez dokonanie naboru kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających:

 • do Sądu Rejonowego w Bełchatowie
  OGÓŁEM: 1
  w tym do sądu pracy: 1
 • do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
  OGÓŁEM: 1
  w tym do Wydziału Pracy o Ubezpieczeń Społecznych: -
  • KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

   Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

   • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
   • jest nieskazitelnego charakteru,
   • ukończył 30 lat,
   • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
   • nie przekroczył 70 lat,
   • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
   • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

   ŁAWNIKIEM NIE MOŻE ZOSTAĆ:

   • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
   • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
   • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
   • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
   • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
   • duchowni,
   • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
   • funkcjonariusze Służby Więziennej,
   • radni gminy, powiatu i województwa.

   Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

   KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

   • prezesi właściwych sądów,
   • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
   • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

   TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

   Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2017 roku, zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice ( sekretariat).

   WYMAGANE DOKUMENTY:

   Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia ( wzór karty stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia), do której kandydat dołącza następujące dokumenty:

   • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
   • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
   • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
   • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

   Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również imienną listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

   Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

   Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pod numerem telefonu 044 631 10 78 wew. 24.

   Załączniki:

   karta zgłoszenia kandydata na ławnika
   lista osób popierających kandydata na ławnika