Uwaga, Ptasia grypa H5N8

W związku z negatywną sytuacją w zakresie występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz przypadków występowania tej choroby u dzikich ptaków na terytorium Polski koniecznie jest podjęcie środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

W dniu 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. Z 2016 r. poz.2091).

Akt ten nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania i sprzedaży drobiu, organizowania targów, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.

Ścisłe ich respektowanie pozwoli na maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Nieprzestrzeganie przez hodowców drobiu określonych w dokumencie przepisów znacznie utrudni walkę z grypą ptaków oraz może spowodować nakładanie przez powiatowych lekarzy weterynarii kar finansowych.

Wysokość kar za naruszenie przepisów określonych w/w rozporządzeniu przedstawia się następująco:

Treść wymoguWysokość sankcji
za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów
Zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Kara pieniężna od 0,2 do 0,8 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Kara pieniężna od 0,2 do 0,8 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Kara pieniężna od 0,2 do 0,8 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. Kara pieniężna od 0,2 do 0,8 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz wyłożenia mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, a którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działania środka dezynfekcyjnego. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym użyciem. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego)
Nakaz dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego
Nakaz zgłaszania padnięć drobiu i zaobserwowanych objawów chorobowych. Kara pieniężna od 0,5 do 2,0 miesięcznego średniego wynagrodzenia krajowego

Więcej informacji na temat grypy H5N8 można uzyskać na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjno – Państwowego Instytutu Badawczego www.piwet.pulawy.pl w zakładce 'wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8'.