OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Drużbice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XVII/175/2016  Rady Gminy Drużbice z dnia 27 czerwca 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan miejscowy obejmuje działki nr ewid. 456, fragment działki nr ewid. 471 obręb Wdowin oraz fragment działki nr ewid. 63 obręb Kobyłki, gmina Drużbice.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice, pok. 8 w godzinach pracy urzędu. W urzędzie można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumentach, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Drużbice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2017 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

 1. na piśmie – w kancelarii urzędu lub przesłane na adres „Wójt Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice”
 2. ustnie do protokołu - w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju Nr 8,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z oznaczeniem tematu „uwaga do planu Wdowin”:
  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579),
  • lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);
  • bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku uwag wnoszonych w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Drużbice. Uwagi zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rada Gminy Drużbice rozstrzygnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez wójta gminy.