Wójt Gminy Drużbice
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku:

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Drużbice – Kolonia, gm. Drużbice oznaczonej nr ewid. 339/1 o pow. 0,4923 ha.

W dniu 22 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Drużbicach przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 339/1 obręb Drużbice – Kolonia.

Cena wywoławcza do drugiego przetargu ustalona została na kwotę 20.700,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych).

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.).

W wyznaczonym terminie komisja przetargowa nie przeprowadziła licytacji, z uwagi na brak uczestników przetargu.

Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.