Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.175.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Nowa Wieś zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 17.00 (I termin) w Sali OSP w Rasach odbędzie się Zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Wieś.

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie weźmie udziału w zebraniu  co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, wybory przeprowadzi się w dniu 17 grudnia 2020r. o godzinie 17:15 (II termin) bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

Wybory będą przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Uczestników zebrania zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa  oraz zachowania odpowiednich odstępów. Na zebranie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie maseczek ochronnych oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, ponieważ przed wydaniem karty głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.