Głównym celem realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice na lata 2017-2022" (dalej LPR) jest wyprowadzenie wydzielonego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację oraz stworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022

W wyniku ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Gminie Drużbice została przyznana dotacja na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice. Współfinansowana jest ona ze środków Funduszu Spójności w ramach w/w Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 785,00 zł.

W grudniu 2016r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Województwem Łódzkim, które zobowiązuje się do przekazania na jego realizację dotacji w wysokości do 90%, tj. do kwoty 18 706,50 zł.

Opracowany dokument będzie skutecznym środkiem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach, które wymagają szczególnej interwencji a w konsekwencji wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego. Rewitalizacja jest procesem prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością, dlatego powstanie Programu będzie wymagało szerokiej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz grup aktywnych działających na terenie Gminy Drużbice.

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska