Głównym celem realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice na lata 2017-2022" (dalej LPR) jest wyprowadzenie wydzielonego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację oraz stworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022