Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice, informuje o rozpoczęciu ponownych konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Przedmiot konsultacji:

Program Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 5 stycznia 2023 r.

zakończenie – 11 stycznia 2023 r.

Uczestnicy:

1). Organizacje pozarządowe,

2). Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm ), których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Drużbice

Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Gminy Drużbice – pracownik ds. promocji, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi i OSP

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego należy składać na formularzu zgłoszenia opinii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.2.2023 Wójta Gminy Drużbice z dnia 5 stycznia 2023 r. w jeden z przedstawionych sposobów:

1). pozostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach

2). przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@drużbice.pl

3). przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 7A, 97-403 Drużbice

Zarządzenie nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotyczących zmiany statusów wszystkich sołectw Gminy Drużbice

Zarządzenie Nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Drużbice
Załącznik Nr 1 - Sołectwo Brzezie
Załącznik Nr 2 - Sołectwo Bukowie Dolne
Załącznik Nr 3 - Sołectwo Bukowie Górne
Załącznik Nr 4 - Sołectwo Chynów
Załącznik Nr 5 - Sołectwo Drużbice - Kolonia
Załącznik Nr 6 - Sołectwo Drużbice
Załącznik Nr 7 - Sołectwo Głupice
Załącznik Nr 8 - Sołectwo Gręboszów
Załącznik Nr 9 - Sołectwo Hucisko
Załącznik Nr 10 - Sołectwo Józefów
Załącznik Nr 11 - Sołectwo Kazimierzów
Załącznik Nr 12 - Sołectwo Kącik
Załącznik Nr 13 Sołectwo Kobyłki
Załącznik Nr 14 - Sołectwo Łęczyca
Załącznik Nr 15 - Sołectwo Patok
Załącznik Nr 16 - Sołectwo Podstoła
Załącznik Nr 17 - Sołectwo Rasy
Załącznik Nr 18 - Sołectwo Rawicz
Załącznik Nr 19 - Sołectwo Rożniatowice
Załącznik Nr 20 - Sołectwo Skrajne
Załącznik Nr 21 - Sołectwo Stefanów
Załącznik Nr 22 - Sołectwo Stoki
Załącznik Nr 23 - Sołectwo Suchcice
Załącznik Nr 24 - Sołectwo Teofilów
Załącznik Nr 25 - Sołectwo Teresin
Załącznik Nr 26 - Sołectwo Wadlew
Załącznik Nr 27 - Wdowin - Kolonia
Załącznik Nr 28 - Sołectwo Wdowin
Załącznik Nr 29 - Sołectwo Wola Rożniatowska
Załącznik Nr 30 - Sołectwo Zabiełłów
Załącznik Nr 31 - Sołectwo Zwierzyniec
Załącznik Nr 32 - Formularz ankietowy
Załącznik Nr 33 -Informacja Wójta Gminy Drużbice
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zmiany statutów wszystkich sołectw