Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby podmiotu NIP REGON
1. 1/2012 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
ul. Bór 169,
42-202 Częstochowa
573-025-01-43 150628038
2. 1/2013 JUKO sp. z o.o. ul. Topolowa 1,
97-300 Piotrków Tryb.
771-26-14-02 592265429
3. 1/2017 FBSERWIS SA ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
527-267-60-62 146097236
4. 3/2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
- Łódź sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź 726-00-19-767 470797081
5. 4/2012 EKO-REGION sp. z o.o. ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
769-19-17-979 590765381

Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Kurenda dot. odprowadzania nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy przypomina

Zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 250 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice informuję, że:

Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Drużbice podjęła nową Uchwałę NR XXI/234/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016.5433). Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 stycznia 2017r .

Apel Wójta Gminy Drużbice

Szanowni Mieszkańcy, nadszedł czas corocznych wiosennych porządków. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas. Mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne .

Wójt Gminy Drużbice przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.