Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Drużbice do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po terminie odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu, w jeden z następujących sposobów:

PSZOK - DRUŻBICE KOL. 86 (plac za pocztą)

Mieszkańcy Gminy Drużbice mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK-u zlokalizowanego w Drużbicach kolonii 86.

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.P.Nr rejestrowyNazwa przedsiębiorcyAdres siedziby podmiotuNIPREGON
1.1/2012WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
ul. Bór 169,
42-202 Częstochowa
573-025-01-43150628038
2.1/2013JUKO sp. z o.o.ul. Topolowa 1,
97-300 Piotrków Tryb.
771-26-14-02592265429
3.1/2017FBSERWIS SAul. StawkiI 40,
01-040 Warszawa
527-267-60-62146097236
4.3/2012Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
- Łódź sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź726-00-19-767470797081
5.3/2013FCC Polska Sp. z o.o.ul. Lecha 10,
41-800 Zabrze
676-21-57-648357190739
6.4/2012EKO-REGION sp. z o.o.ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
769-19-17-979590765381

Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne

Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice jest:

,,Eko-Region’’ Sp. z o.o.
z/s w Bełchatowie
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2017 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22,97%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,218%.

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2016 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,1%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 2,7%.

Kurenda dot. odprowadzania nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy przypomina

Zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 250 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice informuję, że: