Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy przypomina

Zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 250 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice informuję, że:

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
  • Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) z częstotliwością wynikającą z parametrów szamba oraz ilości zużytej wody. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, oraz zapewnić ciągłość korzystania ze zbiornika. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji.
  • Wykonawcą usługi wywozu nieczystości płynnych może być przedsiębiorca, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Drużbice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drużbice.
  • Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Właściciel każdej nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania rachunków za wywóz ścieków przez okres 2 lat.

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH i TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
NA TERENIE GMINY DRUŻBICE

Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.