Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Drużbice podjęła nową Uchwałę NR XXI/234/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016.5433). Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 stycznia 2017r .

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku są następujące:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
  • 7,50 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny
  • 15,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady nie sa zbierane w sposób selektywny

  Wyżej wymienione wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców gminy (również mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przez 5 osób i więcej). Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc styczeń w terminie do 20 lutego 2017 r.

 2. Ryczałtowa stawka opłaty za jeden domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
  • 90 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 180 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego dotyczy opłata.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.