Wójt Gminy Drużbice przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.

Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden:

  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają wójtowi gminy,
  • podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają bezpośrednio marszałkowi województwa,
drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Drużbicach: http://www.druzbice.pl/index.php/formularze-do-pobrania lub otrzymać w siedzibie urzędu.

Miejsce składania dokumentów dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami:
Urząd Gminy w Drużbicach
97-403 Drużbice 77A

W związku z powyższym proszę o przesłanie lub dostarczenie wypełnionego załącznika nr 3 do Urzędu Gminy (pokój nr 7) do dnia 31 stycznia 2016 r.

UWAGA! Osoby fizyczne, które nie złożą w/w Informacji o wyrobach zawierających azbest nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie
do kosztów unieszkodliwienia azbestu w przypadku jego ewentualnego demontażu z dachu.