Osiągnięte przez gminę Drużbice poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach.

Pełna treść informacji