PSZOK - DRUŻBICE KOL. 86 (plac za pocztą)

Mieszkańcy Gminy Drużbice mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK-u zlokalizowanego w Drużbicach kolonii 86.

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury,
 2. opakowania z metali,
 3. opakowania z tworzyw sztucznych,
 4. opakowania wielomateriałowe (kartoniki po napojach, mleku itp.),
 5. opakowania ze szkła,
 6. zużyte opony – zużyte opony do rozmiaru 1250x400 mm oraz opony od ciągników rolniczych,
 7. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
 8. przeterminowane leki,
 9. chemikalia,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym stolarka okienna,
 13. odpady budowlano-rozbiórkowe (gruz, papa, płytki, tapety, materiały ceramiczne, izolacyjne, okleiny itp.),
 14. odzież o kodzie,
 15. popiół, żużel,
 16. świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach i aerozolach. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje w każdą sobotę (oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Ważne! Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone, a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być nieuszkodzone.

Prowadzącym PSZOK jest Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97 -403 Drużbice.