Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r. /środa/ o godz. 11.00 w sali OSP w Drużbicach.

Jeśli twoje dziecko w roku szkolnym 2021/2022 chodzi już do publicznego punktu przedszkolnego i chcesz, żeby nadal do niego chodziło – złóż u dyrektora deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym punkcie przedszkolnym. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w punkcie przedszkolnym. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Wzór deklaracji otrzymasz w punkcie przedszkolnym. Zrób to najpóźniej 7 dni przed rekrutacją (do 21.02.2022 r.).

 Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola – weź udział w rekrutacji do przedszkola od 1.03.2022 r. do 22 marca 2022 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w terminach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Gminy Drużbice

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego punktu przedszkolnego rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka.

- w rekrutacji podstawowej do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 1500

- w rekrutacji uzupełniającej do 27 czerwca 2022 r. do godz. 1500

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do punktu przedszkolnego.

Pamiętaj jednak, że punkt przedszkolny w pierwszej kolejności przyjmie dzieci ze swojej gminy. Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla dzieci ze swojej gminy, zostaną jeszcze wolne miejsca, punkt przedszkolny może przyjąć dzieci z innej gminy.

Uchwała nr XXX.327.2017

Uchwała nr XXXII.346.2018

Zarządzenie nr 0050.10.2022

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w terminach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Gminy Drużbice.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Zarządzenie nr 0050.11.2022

Uchwała nr XXX.326.2017

Wójt Gminy Drużbice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Drużbice na rok 2022 .

Wnioski można składać w terminie

od 1 lutego do 25 lutego 2022 r.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu w ilości odpowiadającej zadeklarowanej we wniosku (przy czym odpady winny być ułożone na paletach
i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  1. Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  2. Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  3. Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania proszone są o złożenie do dnia 25 lutego 2022 r. stosownego wniosku

w Urzędzie Gminy Drużbice, 97-403 Drużbice 77A.

Wniosek można pobrać w Urzędzie lub na stronie www.druzbice.pl (Formularze do pobrania → Gospodarka odpadami)

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 20

 

gallery1

11 stycznia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów.  MOF Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko to obszar obejmujący 25 gmin z powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego.

- Podpisanie porozumienia, to wielka szansa dla Gminy Drużbice na dofinansowanie inwestycji, które podniosą poziom życia mieszkańców naszej gminy oraz naszych sąsiadów – mówi Tomasz Głowacki

MOF który tworzy m. in. Gmina Drużbice jest jednym z czterech na terenie województwa łódzkiego. Dzięki podpisaniu porozumienia powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą miały szansę otrzymać wsparcie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.