b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220410_zlobek_rekrutacja.jpg

Gmina Drużbice

ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu

dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”

1.10.2021 – 30.06.2023

 

 

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą kryteria tj.: status osoby długotrwale bezrobotnej, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, za spełnienie których przyznana zostanie premia punktowa. Przy równej liczbie punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Żłobek czynny będzie w godz. 7.00-17.00. Prowadzone będą zajęcia z rytmiki i języka angielskiego,
a dzieci z nieprawidłowościami mowy objęte zostaną terapią logopedyczną.

Do żłobka przyjęte mogą zostać także dzieci poniżej pierwszego roku życia!

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie od 11 kwietnia do 31 maja 2022 r.

Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest w Biurze Projektu lub na stronie www.druzbice.pl,

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu – Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, pok. nr 6 lub w Gminnym Żłobku w Drużbach, Drużbice 16.

Karta zgłoszenia dziecka

Klauzula informacyjna

Regulamin projektu _Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic

gallery1

W minioną niedzielę, tj. 3 kwietnia 2022 roku w Kościele pw. Św. Ignacego Layoli w Suchcicach odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Na zakończenie nabożeństwa Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oddał hołd zamordowanym w Katyniu poprzez złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, która znajduje się w świątyni. Kwiaty złożył również Prezes Centralnego Archiwum Strzeleckiego Pan Józef Wodziński.

82 lata temu w Katyniu NKWD zamordowało polskich jeńców wojennych i więźniów.

Cześć i chwała Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Wola Rożniatowska zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 17.30 (I termin), o godz. 18.00 (II termin) w Sali OSP w Rożniatowicach odbędzie się Zebranie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Wola Rożniatowska.

Zarządzenie 0050.55.2022

Fundusze Europejskie

 W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie w wysokości
78 780,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów
i tabletów wraz z oprogramowaniami dla 23 dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Wkrótce Gmina Drużbice podpisze umowę z operatorem projektu i przystąpi do prac mających na celu wyłonienie Wykonawcy.

 

 W związku z tym, iż łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich wielokrotnie przekroczyła założoną pierwotnie alokację w wysokości 80 mln zł,  zmieniono § 4 ust. 3 regulaminu, w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3500 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1500 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2500 zł oraz 1000 zł.

 

Projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

gallery1

Wczoraj w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się zebranie założycielskie Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”, w którym uczestniczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki. Dzięki powstałemu Stowarzyszeniu Gmina Drużbice oraz 39 innych gmin, powiatów, miast i miasteczek z Województwa Łódzkiego będą mogły liczyć na dodatkową pomoc w likwidowaniu skutków wszelkich klęsk żywiołowych, które dotykają mieszkańców województwa łódzkiego.

Fotografie zamieszczone dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220323_cp_cp.png

Wójt Gminy Drużbice serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące założeń programu „Czyste Powietrze”,
które odbędzie się 29 marca 2022r. (wtorek)
o godzinie 1600
 w Sali OSP w Drużbicach.

Podczas spotkania omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowane, jak również sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Drużbice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /-/ Tomasz Głowacki

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220323_ukraina_ukraina2.png

Informujemy, że podmioty, w szczególności osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

  • Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
  • Wysokość świadczenia przysługuje w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
  • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
  • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

Gdzie i jak złożyć wniosek:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Drużbice 20
  • Elektronicznie za pomocą e-PUAP. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
  • Korespondencyjnie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Drużbice 20

97-403 Drużbice

Wzór wniosku

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Klauzula informacyjna