b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230614_stypendium_stypendium.png

Co to są stypendia? Kto może je dostać? Czy są tylko dla uczniów? Czy trzeba być wybitnie zdolnym?

Jakie stypendium mogę otrzymać?

Zespół Fundacji Dobra Sieć prowadzącej portal MojeStypendium.pl niemal każdego dnia spotyka się

z tymi i podobnymi pytaniami. Odpowiedzi na nie można znaleźć właśnie na portalu

MojeStypendium.pl, który jest największym w Polsce portalem edukacyjnym szerzącym wiedzę o

stypendiach dla uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Stypendiach za

wyniki w nauce, ale także osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działania na rzecz innych. Za

dotychczasowe dokonania oraz na realizację projektów badawczych, artystycznych i społecznych.

Każdego roku na stronie pojawia się ok. 1500 ofert, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o

swoim rozwoju. Wśród nich dodawane jest ok. 800 programów stypendialnych, ale na portalu

znaleźć można również rozwojowe staże oraz ciekawe konkursy, szczególnie te naukowe. Ponadto

korzystanie z portalu jest zupełnie bezpłatne i dostępne dla każdego. Oprócz wyszukiwarki ofert,

działania portalu to także dzielenie się wiedzą o systemie stypendialnym – rzetelne artykuły

odpowiadające na pytania o stypendia, zestawienia ofert, badania i publikacje.

Możliwości, które pomagają spełniać marzenia o edukacji, wyjazdach zagranicznych, prowadzeniu

badań naukowych jest całe mnóstwo. A wszystkie te oferty znaleźć można w jednym miejscu -

właśnie na portalu MojeStypendium.pl!

Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. W bazie serwisu

od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 16 000 ofert stypendiów, konkursów i staży.

Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją -

m.in. o tym, jak napisać i przygotować wniosek o stypendium czy jak kwestie prawne łączą się z

tematyką stypendiów.

Fundacja regularnie przeprowadza także badania systemu stypendialnego w Polsce. Ostatnią

publikacją, która przedstawia dobre praktyki programów stypendialnych, jest publikacja

Stypendia Przyszłości II. Praktyczny poradnik o programach stypendialnych.Publikacja pokazuje,

że programy stypendialne podążają z duchem czasu, a przede wszystkim skupiają się na swoich

odbiorcach, chcąc wesprzeć ich w dążeniu do swoich celów i odkrywaniu siebie, swoich marzeń i

planów.

Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium

udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską

Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju

Filantropii w Polsce. Początki Fundacji to dwa główne programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z

czasem dały początek wielu innym działaniom.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych

technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

 • bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 16 000 informacji z Polski i zagranicy),
 • artykuły o stypendiach,
 • informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230612_czyste_czyste.png

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Drużbice w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 czerwca 2023r. o godz. 19:00 w Sali OSP w Drużbicach, Drużbice 27.

Podczas spotkania omówiony zostanie zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Powiemy jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Przypominamy, iż Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt mieści się w pokoju nr 6 na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drużbicach i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30, wtorek  7.30 – 17.00.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 631-10-79 wew. 23.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu
i skorzystania z niniejszego programu.

„CZYSTE POWIETRZE” SPOTKANIE INFORMACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)", realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.


Projekt zakłada m.in. realizację staży, bonów na zasiedlenie, przyznanie osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Nabory w ramach staży oraz bonów na zasiedlenie rozpoczęły się z dniem 1 czerwca br. i trwać będą do wyczerpania limitu środków.


W przypadku dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nabór rozpoczął się z dniem 1 czerwca br. i trwać będzie do 15 czerwca br. Kolejne nabory będą ogłaszane przez urząd pod warunkiem posiadania środków na ww. cel.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.belchatow.praca.gov.pl oraz w linku https://belchatow.praca.gov.pl/-/21034612-nabor-wnioskow-ze-srodkow-funduszy-europejskich-dla-lodzkiego

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230606_pracodawca_pracodawca.jpg

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.
Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne1 z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu to świetny przykład podmiotów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.
Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.


Zgłoszenia konkursowe


W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów/studentów, absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych. Grupą odbiorców tych inicjatyw mogą być także pracownicy, w tym Ci nowo zatrudnieni, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w szczególności matki powracające na rynek pracy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejną grupą stanowią nauczyciele, wykładowcy akademiccy, trenerzy, doradcy oraz przedstawiciele innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej, a także emeryci i renciści, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.
Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe). Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą. Ponadto przedsiębiorca może zgłosić tylko jeden projekt w ramach danej kategorii konkursowej, czyli maksymalnie dwie inicjatywy. Jest to niezależne od tego czy zgłoszenie będzie samodzielne czy wspólne z instytucją edukacyjną.
Pomysły można zgłaszać w dwóch kategoriach, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Są nimi „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”.


„Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:


• pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
• systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
• inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
• rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
• działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.
„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:
• współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
• tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
• zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe). Istnieją także warunki formalne dotyczące terminu i miejsca realizacji inicjatyw zgłaszanych do konkurs. O tytuł „Pracodawcy Jutra” mogą się zatem ubiegać te podmioty, które swoje inicjatywy edukacyjne rozpoczęły nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r., a sam projekt był realizowany na terytorium Polski. Dodatkowo, zgłaszana inicjatywa nie mogła być już nagrodzona lub wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.


Nagrody i wyróżnienia


W konkursie zostaną wybrani „Pracodawcy Jutra 2023”. Łącznie cztery nagrody główne, w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w ramach każdej kategorii w dwóch segmentach (mikro i mały przedsiębiorca oraz średni duży przedsiębiorca). Ponadto wyróżnieni zostaną laureaci sektorowi. Łącznie w konkursie, poza nagrodami głównymi, przewidziano 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.
Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu i kapituły sektorowe, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
– „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która pozwala docenić firmy i podmioty, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji i dalszą edukację. Zgodnie z badaniem PARP Bilans Kapitału Ludzkiego aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. W dobie idei uczenia się przez całe życie, którą propagujemy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, chcielibyśmy zachęcić firmy do wzięcia udziału w konkursie. Pozwalając rozwijać się swojej kadrze, rozwijamy również własne przedsiębiorstwo. Inwestując w pracownika, pokazujemy mu, jak ważna jest jego praca. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego takie inicjatywy są potrzebne – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.


Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.


Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na stronie PARP.

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230531_dyktando_dyktando.jpg

W imieniu portalu edukacyjnego Dyktanda.pl oraz platformy Zday.pl, serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w trzeciej edycji konkursu "Mistrz dyktand"

Konkurs polega na rozwiązywaniu dowolnych dyktand w naszym serwisie. Za każde rozwiązane dyktando uczestnik zdobywa punkty, które zależne są od ilości poprawnych odpowiedzi oraz szybkości rozwiązania całego dyktanda. Zdobyte punkty naliczają się w rankingu, który ostatecznie wyłoni zwycięzcę konkursu.

Każdy uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej wygra półroczny dostęp do serwisu edukacyjnego ZDAY. Serwis https://zday.pl/ jest platformą e-learningową zawierającą materiały w formie lekcji wideo.

Przed nami trzecia edycja naszego konkursu, a w poprzednich dwóch edycjach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. W celu zapewnienia fair play konkurs został podzielony na 5 grup wiekowych.

Przyłącz się do naszego konkursu i walcz o miano Mistrza dyktand, rywalizując z innymi użytkownikami!

Konkurs startuje 30.05.2023 i trwa do 12.06.2023

Konkursy są dostępne pod adresem: https://dyktanda.pl/lista-konkursow

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230530_pomoc_pomoc.jpg

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

 

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

 

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka.

 

Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

 

Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha. Aby otrzymać pomoc, rolnik musi sprzedać kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

 

Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić:

 • między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku;
 • między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy.

 

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

 

Jeśli o wsparcie ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

 

Wnioski można składać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych w terminie od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na dostarczenie dokumentów, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia.

Wysokość pomocy, którą można otrzymać, zależy m.in. od gatunku sprzedanych roślin.

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika:
 3. a) 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,
 4. b) 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz
 2. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą:

- 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,

- 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,

- 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach,

- 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach,

- 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach.