Zarządzenie nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Rasy.

gallery1

Od stycznia 2020 r. mieszkańcy Drużbic mogą korzystać z nowej nawierzchni asfaltowej, która została wykonana na długości 730 mb. od drogi wojewódzkiej DW 485 w kierunku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach.

Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drużbice w 2020 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XIII/101/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że zgodnie z wymienioną uchwałą, począwszy od 1 stycznia 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.